Yıl:30  Sayı: 310 Şubat 2011 Mükellef 


Bursa Değişim Hareketi Gurubundan
BURSA SMMMO SEÇİM SONUCUNDA
YEDEK ÜYELİKLERİN BELİRLENMESİNE İTİRAZ
   
30.05.2010 tarihinde yapılan nispi temsil sistemli Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası zorunlu organ seçimleri sonucunda oluşan Yönetim Denetim ve Disiplin Kuruluna seçilen yedek üyelerin belirlenmesi sonuçları ile ile ilgili ilçe seçim kurulunun kararını yanlış bulan  Bursa Değişim Hareketi Grubu yedek üyeliklere kendilerinin seçilmesi gerektiği belirterek Ankara Yüksek Seçim Kuruluna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yüksek seçim Kurulu Gurubun itirazını haklı görerek yedek üyelikleri yeniden belirledi. Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre Bursa SMMMO 7 kişilik yönetim kurulunun 1. yedek üyesi Değişim Hareketi grubundan  Bülent ÇETİN oldu.

İşte Gurubun itiraz dilekçesi ve gerekçeleri...kararın özeti


T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA
ANKARA

Ekte sunulu dilekçemi OSMANGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU’ na sunarak karar tashihini talep etmeme rağmen, müracaatımın YÜKSEK SEÇİM KURULUNA yapılması istenmiştir.

 Seçim ile ilgili tahsisler ve hesaplamaların seçim sürecinde ilk kez uygulanması sebebiyle yorum hatalarının olabileceğini, Mahalli İdarelerde uygulanan yönteme göre belirleme yaptıklarını, genel hükümlerin göz önüne alındığı, bağlı olduğumuz yasanın ilgili hükmünün tam olarak uygulanamamış olabileceğini, Yüksek Seçim Kurulu’ nun uygulamaya yönelik anlayış farklılıklarına yön veren açıklamaları kendileri için hüküm ifade edeceği tarafıma sözlü olarak ifade edilerek ilgi dilekçemi makamınıza yönlendirmişlerdir.

Bilgi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla,      BURSA- 02.02.2011

                                                                                              Bursa Değişim Hareketi Grubu

                                                                                              Yönetim Kurulu Adayı

                                                                                              HASAN UÇAR

TC no: 36103082698             


T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA
ANKARA

Özü                 : BSMMMO seçim sonuçlarına ilişkin karar Hak.

 

KONU                        : 30.05.2010 tarihinde yapılan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası zorunlu organ seçimleri, nispi temsil sistemi hesaplamasıyla kesinleşen seçim sonuçlarına göre kazananların isimleri ve grupların belirlendiği 02.06.2010 tarihli Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerinin sıralamasına ilişkin OSMANGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU kararının, aşağıda belirtilen sebeplerle tashih talebimizden ibarettir

 

AÇIKLAMA  : 26.07.2008 tarihinde yürürlük kazanan 5786 sayılı Kanunun 15. maddesiyle değiştirilen 3568 sayılı kanunun 40. maddesi Oda ve Birlik Organlarının seçim esaslarını düzenlemiştir. Madde esaslarına göre, ….. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur şeklindedir. Yapılan seçim sonuçlarında gurupların almış oldukları geçerli oylar aşağıdaki gibi olup, bu sonuçlara göre Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin tespiti aşağıdaki gibi olması sonucunu doğurmaktadır.  

 

Seçime Katılan Gruplar ve almış oldukları Oy sayıları ( YÖNETİM KURULU İÇİN);

Grup Adı                                                                               Alınan Oy

MESLEKTE BİRLİK GRUBU                                              415

BURSA DEĞİŞİM HAREKETİ GRUBU                             240   

ÇAĞDAŞ MUHASEBECİLER GRUBU                             1174   

MESLEKTE DAYANIŞMA GRUBU                                    505

Hesaplama:

 

Meslekte Birlik

Bursa Değişim

Çağdaş Grup

Meslekte Dayanışma

 

415

240

1174

505

1

415

240

1174

505

2

207,5

120

587

252,5

3

138,33

80

391,33

168,33

4

103,75

60

293,5

126,25

5

83

48

234,8

101

6

69,16

40

195,66

84,16

7

59,28

34,28

167,71

72,14

8

51,87

30

146,75

63,12

 

Alınan Oyların 1-2-3 … bölünmesinden sonra büyükten küçüğe (Asil ve Yedek) Sıralaması:

1

1174,00

Çağdaş Grup

2

587,00

Çağdaş Grup

3

505,00

Meslekte Dayanışma

4

415,00

Meslekte Birlik

5

391,33

Çağdaş Grup

6

293,50

Çağdaş Grup

7

252,50

Meslekte Dayanışma

8

240,00

Bursa Değişim Hareketi

9

234,80

Çağdaş Grup

10

207,50

Meslekte Birlik

11

195,66

Çağdaş Grup

12

168,33

Meslekte Dayanışma

13

167,71

Çağdaş Grup

14

146,75

Çağdaş Grup

Yasa hükmü gereği Asil 7 üye, Yedek 7 üyenin, sonuçlara göre Gruplara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grup Adı                    Asil      S.No    Grup Adı                    Yedek   S.No

Çağdaş Grup

Asil

1

Bursa Değişim

Yedek

1

Çağdaş Grup

Asil

2

Çağdaş Grup

Yedek

2

Meslekte Dayanışma

Asil

3

Meslekte Birlik

Yedek

3

Meslekte Birlik

Asil

4

Çağdaş Grup

Yedek

4

Çağdaş Grup

Asil

5

Meslekte Dayanışma

Yedek

5

Çağdaş Grup

Asil

6

Çağdaş Grup

Yedek

6

Meslekte Dayanışma

Asil

7

Çağdaş Grup

Yedek

7

 

TALEP           : Yukarıda yapılan hesaplamalar çerçevesinde Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Yönetim Kurulu Yedek üyelerinin sıralamasında 1. Yedek,  seçime katılan BURSA DEĞİŞİM HAREKETİ GRUBU 1. sıra üyesi BÜLENT ÇETİN olmasını icap ettirmektedir.

 

OSMANGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU nca verilen Yedek Üyelerin Sıralaması ve “asıl üyelerden istifa olduğu takdirde yerine aynı gruptan yedek üye getirilecektir” hükmüne ilişkin kararda, yapılan maddi hatanın (hesaplama hatası ve Yönetim Kurulu Yedek üyelerinde Çağdaş Muhasebeciler Grubu adayı olarak 4. sırada ismi belirtilen Raşit GÜRBÜZ’ ün seçim listesinde dahi yer almadığı halde yedek üye olarak görünmesi) tashih edilmesi ve doğru sonuçların ilan ve bildirimini saygılarımla arz ederim. Bursa 02.02.2011

 

 

Eki                  : İlgili Madde Hükmü

                          Osmangazi 1. ilçe Seçim Kurulu 02.06.2010 tarihli kararı

                        Konuyla İlgili olarak; 

Yüksek Seçim Kurulu 1033 sayılı Karar Örneği

                        Yüksek Seçim Kurulu 1081 sayılı Karar Örneği

                                                                                              Bursa Değişim Hareketi Grubu

                                                                                              Yönetim Kurulu Adayı

                                                                                              HASAN UÇAR

TC no: 36103082698

 

Adres: Ahmetpaşa Mah İstiklal Okulu Sk No 14 D.1

            Osmangazi- BURSA

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ODA VE BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM ESASLARI

Madde 40 – Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce oda ve birlik seçimleri için üyeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanına tevdi edilir. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin, bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi günü olan pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.
Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar oda ve birlik ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak ilgili oda veya birliğe gönderilir.
Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu tayin eder. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Dörtyüz kişiden fazla üye bulunması halinde her dörtyüz ikişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

(5786 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: 26 /07/2008) (*)

Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir. Oy pusulaları, hangi kurul üyeliği için hangi grup ya da bağımsız adaya oy verileceğini gösterecek şekilde hazırlanır, grup isimlerinin ve bağımsız adayların adları yanına işaret konacak kare şeklinde kutulara yer verilmek suretiyle çoğaltılır, ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlendikten sonra kullanılır. Oylar pusulada yer alan grup ya da bağımsız adayların ismi yanındaki kutu işaretlenmek suretiyle kullanılır. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Üye listesinde adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini resmi kuruluşlarca verilen belgeyle ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yeri imzalamasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır.

(5786 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile eklenen fıkra . Yürürlük: 26 /07/2008)

Seçime katılan grupların ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları geçerli oy hizalarına yazılır. Grupların oy sayıları, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe… şeklinde devam edilmek suretiyle, yedekler dahil o kurulun çıkaracağı üye ve Birlik Genel Kurul temsilcisi sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar ile bağımsız adayların aldıkları oylar ayrım yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Kurul asil ve yedek üyelikleri ile Birlik Genel Kurul asil ve yedek temsilcilikleri, gruplara ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. Son kalan üye veya temsilcilik için oyların eşit olması halinde, bunlar arasında ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. Kurul üyeliği ve Birlik Genel Kurulu
 temsilciliklerinin gruplara tahsisi oy pusulasında yer verilen sıralamaya göre yapılır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KARARI....