Yıl:30  Sayı: 322 NİSAN 2012 Mükellef 

BAZI KANUNLAR İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM

STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN

Kanun No. 6300

 

Kabul Tarihi: 26/4/2012      

…

MADDE 5- 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat  ve  Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “yeniden atanamazlar.” ibaresi “bir defalığına tekrar atanabilirler.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın son cümlesinde yer alan “ve bunlardan iki yıl veya daha az süreyle görev yapanlar bir defalığına tekrar atanabilir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “uluslararası muhasebe standartlarından farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.” ibaresi “9 uncu madde uyarınca belirlenen standartlardan farklı düzenlemeler yapmaya, bağımsız denetimin kapsamını ve içeriğini belirlemeye yetkilidir. Bu düzenlemeler, ilgili standartların cüz’ü addolunur.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Diğer mevzuatta Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna yapılan atıflar, Kuruma yapılmış sayılır.

(4) 9 uncu maddede belirtilen görev ve yetkilere ilişkin olarak 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer kanunlar ile bunlara istinaden yapılan düzenlemelerde karşılığında idari para cezası öngörülen ve 2/11/2011 tarihinden sonra işlenen fiiller nedeniyle ilgili mevzuata göre idari yaptırım kararı almaya Kurul yetkilidir. Bu tarihten sonra işlendiği tespit edilen fiiller yaptırım uygulanıp uygulanmadığı belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilir. Bu madde uyarınca verilen para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.”

MADDE 8- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurul Başkanı hariç olmak üzere, ilk atanan üyelerin dörtte biri iki yılda bir kura ile yenilenir.”

“(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Kurul Başkan ve üyelerinin üyelikleri, kura hükmü saklı kalmak kaydıyla, görev sürelerinin sonuna kadar devam eder. Kurul üyeliklerinde kalan süreyi tamamlamak üzere atanacak olanların üyelikte geçirdikleri süreler ile birinci fıkra uyarınca yapılan kura sonucu üyelikleri sona erecek olanların kura tarihine kadar üyelikte geçirdikleri süreler 5 inci maddenin uygulamasında görev süresi olarak dikkate alınmaz.”

…

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

6300 ve 660 degişiklik gerekçeleri için tıklayınız...Gerekceleri için
     (TBMM Gn.Kur. tutanakları)