Yıl:35  Sayı: 352 Nisan  2017 Mükellef 

TÜRMOB 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERİMİZ
 
 
 
Değerli Meslektaşlar,
            20 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak TÜRMOB 2.Olağanüstü Genel Kurulu bazı yönetmelik değişikliklerini görüşüp karara bağlayacak. TÜRMOB Genel Sekreterinin “Bir kısmını gönderiyoruz” notu ile elimize ulaşan yönetmelik taslakları ile ilgili görüş ve önerilerimizi belirteceğiz.Ancak  öncelikli olarak bazı hususların altını çizmek istiyoruz.
 
                                 ÇALAKALEM GÜNDEM
 
Olağanüstü genel kurul gündemi son derece özensizce hazırlanmıştır. Gündemin 4. maddesinde “değişiklik çalışmalarının görüşülme usulünün belirlenmesi” önerildikten sonra 5. madde de “mevzuat değişiklikleri çalışma komisyonları oluşturulması” istenmektedir.Çok ilginç bir şekilde değişiklik tekliflerini görüşülüp karara bağlanması 6.madde olarak yazılmıştır. 7.madde de yönetime redaksiyon yetkisi istenmektedir.
 
Eğer özel bir maksat yok ise böyle bir gündem sıralaması doğru değildir.Bu gündem önce komisyon kuruyor sonra o komisyon’un hazırlayacağı (ki önceden hazırlanmamış ise) reçeteyi delegelere sunuyor.Bu çalışma tarzı ile delegenin iradesine müdahale edilmektedir.Tam tersi yapılmalıdır.Önce genel kurulun iradesi ortaya çıkmalıdır.Genel kurul değişiklik tekliflerini görüşüp karara bağlanmalıdır.Bu aşamadan sonra komisyonlar oluşturularak bu komisyonlara REDAKTE YETKİSİ verilmelidir. Dolayısıyla gündemdeki 7. madde iptal edilmelidir.  
 
                                 YOLUMUZU AYDINLATMIYOR
 
Değerli Meslektaşlar,
Elbette işleyişi düzenlemek adına genel kurullar yapılabilir.Bu genel kurullarda mevcut yönetmeliklerde değişiklikler görüşülebilir.Ancak yöneticilerin esas görevi mesleğin ve meslektaşın içinde bulunduğu sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin karara bağlandığı genel kurullar yapmaktır. Başka bir deyişle yapılacak genel kurulun gündemine önemli sorunların çözümüne yönelik yönetmelik taslaklarını getirmektir.Şu an bir çok konuda meslektaş büyük sıkıntılar içinde iken bu genel kurul gündeminde en azından Mesleğe kabulü planlayıcı,haksız rekabetin temel sebebi olan yabancı denetim tekellerinin faaliyetlerini daraltıcı,mücbir sebepler meselesini çözücü,yardımlaşma sandığı kuruluşunu düzenleyici KARAR ÖNERİLERİ yer almalıydı.Her ne kadar mesleğin ve meslektaşın sorunlarına nihai çözüm ancak yasal değişikliklerle mümkün olacaksa da en azından (yönetim çevrelerince sıkça dile getirilen) kendi hukukumuzu yaratma anlamında adımlar atılmış olurdu.
 Bu manada yapılacak olağanüstü genel kurul  yolumuzu aydınlatmamaktadır.
 
 
  DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ HAKKINDA  GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
 
 
A-SMMM-YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
1-Söylenenlerin ve atılan nutukların aksine bağımsız çalışan meslek mensuplarının ezici çoğunluğu büyük ekonomik zorluklar içindedir. Geçim derdindedir.Bu yakıcı gerçek ortada dururken meslek mensuplarına bağımsız işyeri kurma dayatması doğru değildir.Diğer taraftan teknolojik gelişmeler karşısında bu gün bir çok meslek dalında işler “home ofis”tabir edilen evlerden yürütülmektedir.Bu nedenle;
14. maddenin 2. paragrafında yer alan “mesleki faaliyetler aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez” hükmü taslaktan çıkarılmalıdır.
 
 
2-Ortaklık ve şirket kurmayı düzenleyen 30. maddenin (b) bendinde farklı unvan taşıyanların birlikte ortaklık veya şirket kurmaları engellenmektedir.TTK’nun 400. maddesi ile (Değişik:26/6/2012-6335/19 md.) Bağımsız denetim yetkisi alan SMMM VE YMM lerin birlikte şirket kurabilecekleri düzenlenmiştir. Nitekim böylece kurulmuş bir çok şirket mevcuttur.Değişiklik taslağı bu hali ile yasal hükümleri zorlamakta ve hak kayıplarına yol açmaktadır.Bu nedenlerle taslak metinden söz konusu düzenlemenin çıkarılması gerekmektedir.Bunun yerine yabancı denetim kuruluşlarının Türk kanunlarını arkadan dolanarak ortaklık ve şirket kurmalarını önleyici bir düzenleme yapılmalıdır.
 
3-Aynı maddenin (e) bendinde “varislere intikal eden hisselerin en geç 1 yıl içerisinde tasfiyesi”öngörülmektedir. Bu sürenin “gerekli hallerde en fazla 1 yıl daha uzatılabileceği” bu bölüme ilave edilmelidir.
 
B-SMMM STAJ YÖNETMELİĞİ
 
1-Bu yönetmeliğin 7. maddesinde aday meslek mensubu olma şartları düzenlenmiş ve staja kabul sınavından en az 60 puan almış ve…staj giderlerini yatırmış olmak şartları aranmıştır.
Puan 70 olarak revize edilmeli ve staj giderleri maliyet esasına göre belirlenerek aday meslek mensubu olmak yüksek bedeller talep edilerek parasal barajlara tabi tutulmamalıdır.
 
2-Yönetmeliğin 15.maddesine yanında staj yapılacaklara ilişkin kurallar belirleneceğine dair hüküm eklenmiştir. Bilindiği üzere bir  çok aday meslek mensubu staj yeri bulma sorunu yaşamaktadır. Bu madde ile kural belirleme yetkisi Birlik yönetim kuruluna bırakılmaktadır.”Birlik bu yetkiyi kullanırken STAJYERİN STAJ YAPMASINI VE MESLEKTAŞIN STAJYER KABULÜNÜ ZORLAŞTIRICI düzenlemeler yapamaz” ibaresi bu bölüme eklenmelidir.
 
 
 
3-Yönetmeliğin 18. maddesi değiştirilerek TESMER YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI 5 KİŞİDEN 7 KİŞİYE ÇIKARILMAKTADIR.Kaynaklarımızı verimli ve tasarruf esasına uygun olarak kullanmak gerekir.İnsanlara makamlar yaratmak yanlış olacaktır.Bu nedenle yönetim kurulu üye sayısı artırılmamalıdır.
 
4-Yönetmelik değişiklik tasarısının 17. maddesinde  stajını 1 yıl süre ile durdurulması halleri düzenlenmiştir. Taslakta belirtilen sebeplerle stajın durması halinde 1 yılı beklemeksizin TÜRMOB veya odalara stajyerle staj imkanı sağlama görevi verilmelidir.
 
C-SMMM VE YMM SINAV YÖNETMELİĞİ
 
1-Yönetmelik değişikliği önerisinin 6.maddesinde sınava tabi olmayanlar düzenlenmektedir.Kanunu’nun 8. maddesine atıf yapılarak “…yabancı mali müşaviriler için..sınav şartı aranmaz” denilmektedir.3568/8. madde karşılıklılık esasını düzenlemekte olup …şartları taşıyan yabancı mali müşavirlerin ülkemizde faaliyet gösterebilmelerini Bakanlar kurulunun iznine bağlamakta ve bu iznin mutlaka verileceğine dair bir düzenleme yapmamaktadır.Hal böyle iken bu değişiklik taslağı yabancı mali müşavirler için mutlak ifadelerle sınav şartı aranmaz diyerek haksız rekabete yol açmaktadır.Yabancı mali müşavirler sınav konularının bazılarından muaf tutulabilirler ancak mevzuat ve hukuk alanlarında MUTLAKA SINAVA TABİ TUTULMALIDIRLAR.
 
2-Değişiklik önerisinin 11.maddesinin son cümlesine “Adaylar sınav haklarını konular itibariyle tercihli olarak kullanabilirler. Ancak toplam sınav haklarının bitiminde başarısız oldukları tüm konulardan aranan başarı notlarını almak zorundadır” ibaresi eklenmelidir.
 
D-DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
 
1-Uyarma cezasını düzenleyen 5.maddenin f-g ve h bentleri değişiklik metninden çıkartılmalıdır.
 
2-Meslek mensupları hakkında “ihbar” yöntemi kullanılarak ceza uygulanması doğru değildir. Bu nedenle yönetmelikte İHBAR kelimesi içeren maddeler bu kelimeden arındırılmalıdır.
 
3-Kınama cezasını düzenleyen 6.maddenin g bendinin son bölümüne “ücret yönetmeliğine aykırı olarak ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi” ibaresi çıkartılmalıdır.Bu ibare meslek mensuplarının tahsilat sorununa çözüm getirildiği takdirde anlamlı olacaktır.Bu günün koşullarında bir anlam ifade etmemektedir.İDEALLERE GÖRE DEĞİL GERÇEKLİKLERE BAKILARAK HÜKÜM KURULMALIDIR.
Ayrıca  6.maddenin (s) bendi ile “büro standardı,bağımsız büro olmaması vb.” gibi gerekçeler ceza nedeni sayılmaktadır.Bu bölümden ev olarak kullanılan ikametgahın aynı zamanda büro olarak kullanılması ibaresi çıkartılmalıdır.
 
4-Geçici olarak meslekten men hükümlerini düzenleyen 7.maddenin (a) bendi ile üç yıllık sürede 3 kez kınama cezası almak meslekten geçici men sebebi sayılmıştır. Kınama cezaları meslekten men gibi meslektaşın hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyecek sonuçlara sebep teşkil etmemelidir. Bu bölüm çıkartılmalıdır.
 
5-Disiplin soruşturması için “gerektiğinde yönetim ve disiplin kurulu dışındaki oda üyeleri arasından görevlendirme” yapılacağı hükmünü içeren 19/1. maddeden bu bölüm çıkartılmalıdır. Kurullara seçilenlerle soruşturma yürütülmelidir.
6-Yine 19/3. maddede “meslek mensubunun başka suçlarından haberdar olma” halinde yapılacak işler sıralanmıştır. Soruşturma sadece konusu ile sınırlı olmalı soruşturmacılara HAFİYELİK görevi yüklenmemelidir.Bu  bölümler taslaktan ayıklanmalıdır.
 
7-Yönetmelik taslağının 23/6. maddesinde kovuşturmanın 1 yıl içinde sonuçlandırılması önerilmektedir. Bu süre çok uzun tutulmuştur.
 
                 DİKKAT ÇEKİCİ HUSUSLAR VE UYARILARIMIZ
 
Değerli Meslek Mensupları;
 
Olağanüstü genel kurula  gidilirken bazı hususlar dikkat çekmektedir:
 
1-En başta da belirttiğimiz üzere TÜRMOB  G.Sekreteri yönetmelik taslaklarının BİR KISMINI gönderdiklerini belirtmiştir.Meslek kamuoyunun ve delegelerin bilgisi dışında bırakılan başkaca yönetmelik taslakları var mıdır? Örneğin aidatlarla ilgili bir oldu bitti ihtimali ile karşılaşılacak mıdır?
 
2-Olağanüstü genel kurulun TÜRMOB konferans salonunda yapılacağı duyurulmuştur. TÜRMOB’un 1800 civarında delegesi olduğu dikkate alındığında; söz konusu mekan bütün delegelerin hazır bulunması halinde yeterli olacak mıdır? Eğer salonun kapasitesi yeterli değilse neden böyle bir tercih yapılmıştır? Böyle yapılarak delegelere toplantıya katılmayın mesajımı verilmektedir?
 
UYARIYORUZ: TÜRMOB bütün delegelerin katılımını sağlayacak tedbirleri almalı ve katılıma engel olmayacak yeterlilikte toplantı mekanını temin etmelidir.
Ayrıca TÜRMOB  nispi aidatla ilgili mahkeme kararını unutmamalı delegelerin karşısına nispi veya maktu aidatla ilgili sürpriz yönetmelik taslakları ile çıkmamalıdır. 19/04/2017
 
                                Saygılarımızla
             TÜRKİYE MALİ  MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ
                                   (  T M B )
                          Yürütme Kurulu Adına
 
Oktay Yeşilyurt                                         Belma Sabuncu
   Başkan                                                       Sekreter