Yıl:34  Sayı: 335 Ağustos 2015 Mükellef 


Sorularımızı cevaplayan
İstanbul YMM Odası Başkan Yardımcısı H.İbrahim AKTAN

Mevcut mevzuat tam doğru uygulansa yeter !

Aralık 2014 te Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası öncülüğünde, 8 YMM Odası’nın ortaklaşa düzenledikleri “3
. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu”  YMM lerin yıllardır şikayet ettikleri tam tastikten doğan müteselsil sorumlulukları ile ilgili sorunları ve diğer bağımsız denetim sorumlulukları  konusu üç oturumda ve bir panelde tüm detayları ile tartışılmıştı. (kitabıda yayınlandı okumak için tıklayınız)

 Sempozyumda YMM’lerin 3568 sayılı meslek yasalarının 12 nci Md. kapsamındaki tasdik görevi maddi ve şekli vergi ödevi değil diğer (denetimsel) ödevlerdendir. Dolayısıyla bu 12 Md. içerdiği tam tastikten doğan sorumluluklarının   diğer denetimsel ödevlerden kabul edilerek  dava konusu edilmelidir görüşü genel kabul görmüştü...

Yeminli Mali Müşavirlerin karşılaştıkları ağır sorumluluk hükümlerinin daha uygulanabilir ve ucu açık olmayan bir sorumluluk anlayışına dönüşmesinin arayışı ve önermeleri üzerinde yıllardır durulmakta fakat soruna köklü çözüm idarece ele alınmamaktadır. TÜRMOB camiası SMMM lerde dahil bunun için 3568 sayılı yasada  değişiklikler yapılarak sorumlulukların çerçevesinin küresel gelişmelerinde dikkate alınarak, yasal düzenleme ile daha net ortaya konulmasını istemektedir.

Mükellef Gazetesi ve İnteraktif TV yıllardır ülke ekonomisinin gelişiminin olmazsa olması vergilemede adalet, muhasebe ve denetim mesleğinin önemine binaen yaptığı yayınlarda SMMM ve YMM lerin sorunlarının giderilmesi sonucunda   bağımsız dış-iç denetimlerden;  Mali İdaremiz, Sanayici ve tüccarımız ve hepimizin arzuladığı adaletli gelir dağılımının, kalkınmamızın, azami derecede gerçekleşeceği tüm ilgili kurumlarca kabule dilmesine rağmen netice alınamayışı oldukça düşündürücüdür !

Muhasebe ve denetim mesleği ve meslektaşının sorunları ve çözüm önerileri konusunda yıllardır mücadelenin içerisinde olan İYMMO adına sorumluklarla ilgili diğer kurumlarla yapılan toplantılarda görev alan YMM Halil İbrahim AKTAN en son gelişmeler ışığında kamu bilgilendirmesi için gazetemiz sorularını cevapladı...

Sayın AKTAN yıllardır TÜRMOB camiası özellikle YMM lerin 3568 in 12, Md. ve VUK Mükerrer 227. md kaynaklı sorumluluklarınızın ihmali veya kusurlu yerine getirilmesinde ağır anayasaya aykırı müteselsil sorumluluklarınız dan kaynaklanan cezalardan meslektaşlarınız hala şikayetçi.. Soruna köklü çözüm öneriniz nedir.

H.İbrahim AKTAN  Sorumluluk esas olmalıdır. Tastik yetkisinin olması da sorumluluğun temelini oluşturuyor biz bunu kabul ettik yıllardır bu kabullenişle Mali idarenin denetim gücüne ve yeterliliğine yaklaşık yılda 50 binlere varan tam tastik ve vergi incelemesi ile katkı sağladık... 18-20 nolu tebliğde ve ilgili yasalarda zaten YMM tam tastik yetkisinin Mali idarenin inceleme hakkı baki kalmak kaydı ile verildiği açıklanmıştır..Buraya kadar ilgili kesimlerin uzlaşmadığı bir nokta yok.. Eğer bizim yaptığımız Tam tastikte vergi kaybı ve matrah farkı varsa kusur bizde ise sorun yok.. VUK bir fark bulunduğunda karşı tarafın görüşü alınmalıdır amir hükümlerle dolu olmasına rağmen ilgili idaremizin bizden azami faydayı sağlayan Maliye Bakanlığımızın çoğu teştif elamanı bunu yapmadan rapor tutuyor veya bizi dinlese de kendi tezkiyesinde inandırıcı olmadığımıza yer veriyor..Bu haksızlık.  Mevcut Mevzuat bile Mali İdaremiz ve ilgili kurumlarca düzgün ve tam uygulansa sorunlarımız şikayet edilir boyutlara varmaz asgariye iner. (Roportajın devamı yüklenecek)