Yıl:34  Sayı: 336 ARALIK 2015 Mükellef 


İYMMO AYLIK TOPLANTI KONUĞU
 İst.Defterdarı Bekir BAYRAKTAR

Oturum Başkanlığını İYMMO Başkan yardımcısı Vehbi KARABIYIK yaptığı toplantının konuğu İstanbul Defterdarı Bekir BAYRAKTAR İstanbulun vergi gelirleri hakkında tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili rakamlarla ayrıntılı bilgiler verdi. Üyelerin sorunlarını dinledi

Toplantının 2. Oturumunda İst. KDV grup müdürü Hakkı Sayan - KDV Uygulamalarında Son Gelişmeler i anlattı ..

YMM zihni KARTAL Zihni Kartal  - E - Defter - E Fatura - E Arsiv konularında bilgilendirmede bulundu...

 

 

 


İlu kılınmak suretiyle (Özellikle kurumlar vergisi mükellefleri açışından) mükelleflere zaman kaybıyla birlikte maddi bir külfet yüklemiştir.

• Ayrıca gerçek kişiler için internet vergi dairesi sistemi ve kimlik doğrulama sistemi kullanılarak, elektronik tebligat adresi alınması sağlanırken tüzel kişiliğe haiz kurumlar vergisi mükelleflerine bu imkan tanınmamış olup bu mükelleflerin mutlaka tebliğ ekinde yer alan matbu formu doldurarak bizzat vergi dairesine müracaatları zorunlu kılması da bir külfettir..

• Diğer yandan sistemden çıkışı işe tüzel kişiliğe haiz olanlar için ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesine, gerçek kişiler için ise ölüm ya da gaipliğine karar verilmesine bağlamıştır.

• Gerçek kişi mükelleflerin işini terk etseler dahi bu sistemden çıkarılmaması ise ayrı bir sorun olacaktır. İşini terk eden mükellefler kendilerine bir daha tebligat yapılmayacağını düşünerek sistemi kullanamayacaklar ve müşaviri ile ilişkisini keseceği için kendilerine yapılacak tebligattan haberi olmayacak dolayısıyla da çeşitli hak kayıplarına neden olacağı gibi ağır mağduriyetler yaşanacaktır.

• Tebliğde elektronik tebligatın sisteme gönderilmesine müteakip 5. Günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla mükellefin elektronik adresine gönderilen tebligattan haberi olması için her gün olmasa dahi 5 günde bir sisteme girip kendisine bir tebligat var mı bakması gerekiyor ki, yapılan bu tebligata karşı yasal haklarını süresi içinde kullanabilsin. Bunu mükelleflerin bir çoğunun yapmayacağını ve biz meslek mensuplarına yükleyeceklerini hepimiz bilmekteyiz.

• Maliye bakanlığı bu tebliğ ile VUK nun tebliğler bölümünü oluşturan ve 93. madde ile 109. maddeler arasında yer alan ilanen tebliğ gibi bir çok yükümlülüğü fiilen ortadan kaldırmakla kalmayarak maddi olarak da menfaat temin etmekte. Fakat biz mükelleflere ve meslek mensuplarına birçok yükümlülük ve sorumluluk yüklemekte olup daha da yükleyeceği gözükmektedir.

TOPÇU; E Tebliğ ile ilgili önerilerimiz ise;

• Meslek mensubu olarak bu tebliğ ile getirilen düzenlemelerin, hem mükellefler açışından hem de biz meslek mensupları açışından birçok külfet ve angarya getireceği kaçınılmazdır.Bakanlık son yıllarda VUK’nun 257. Maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak getirdiği bütün düzenlemelere Maliye Bakanlığı madem böyle bir zorunluluk getirdiyse, sistem üzerinden mükellefin müracaatına gerek bırakmadan tüm mükelleflere elektronik imza şifresi oluşturup kendilerine kapalı zarf içinde ulaştırarak mükelleflerin zaman ve maddi kayıplarının önüne geçerek biz meslek mensuplarına da ek angarya getirmeyecekti.

• Diğer bir husus ise yeni işe başlayanlarda ek bir müracaata gerek bırakmadan İşe Başlama Formu’na ilave bir bölüm veya sütun eklemek suretiyle işe başlama bildirimi ile bu talebi alarak mükellefe elektronik şifre, elektronik yoklama ile birlikte verilmesi sağlanabilirdi.

• Yukarıda açıklamaya çalıştığımız çeşitli sakıncaları ortadan kaldırmak ve angaryaların önüne geçilmesi için Sanayi ve Ticaret Odaları ile Esnaf Oda ve Birlikleri bu düzenlemeye karşı çıkarak bakanlık düzeyinde tebliğin yeniden gözden geçirilmesi için ortak çalışma yapılması, üyelerin mağdur edilmesini önleyecektir.

TOPÇU yaptığı konuşmasında; Ülkenin okur yazarlık düzeyine, mükellef profili ve bilgi teknolojisini kullanma becerisi ve bilgisine bakmadan getirdiği bu düzenleme ile gelecekte birçok mükellefin ve biz meslek mensubunu zorda bırakacak maddi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakacağı aşikardır. Dolayısıyla bu aşamada küçük esnaf diyebileceğimiz ve bu teknolojiyi kullanma imkanı ve bilgisi olmayan mükellef guruplarının bu sistemin dışında bırakılması daha doğru olurdu.

Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır.

Bu ceza;

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler için 660 TL’sıdır.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için bağlı oldukları vergi dairelerine müracaatları sağlanarak gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekmektedir.

TOPÇU konuşmasının son bölümünde, E tebligatın muhatabı olan kişiler açısından henüz elverişli ortam ve eğitim alt yapısı tamamlanmamıştır. Halen işyerinde bilgisayar, interneti vs olmayan küçük ölçekli kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri bulunmaktadır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’nca mükellefler açısından bir geçiş sürecinin belirlenmesi ve elektronik tebligata ait elektronik adres uygulamasına kademeli geçişin sağlanması faydalı olacaktır. Aksi takdirde mükelleflere getirilen bu zorunluluk yine meslek mensuplarının sırtına yüklenecek bir sorumluluğa dönüşecektir. GİB şifreleri kendisinde olan SMMM ler tebligatları da kontrol etmek zorunda kalacak ve hukuki ve cezai sorumluluk üstlenecektir. 01.10.2015

Kamu oyunun bilgisine sunarız.

Feyzullah TOPÇU İzmir SMMMO Başkanı