Yıl:34  Sayı: 345 Eylül  2016 Mükellef 

MükellefTV sorularını cevaplayan İzmir Yeminli Mali Müşaviryer odası başkanı Şadi ÇETİN

HÜKÜMET VERGİSİZ VARLIK BARIŞI İLAN ETMİŞTİR..

(Bu Kapsamdaki Mükellefler İçin Varlık Barışı Altın Fırsatır)


Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un 7. Maddesi ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıklarını hiç vergisiz olarak yurda getirme ve kanuni defterlerine kaydetme imkânı sağlandı. Böylelikle yurt dışına çıkan sermaye için barış ortamı hazırlanmış oldu. Bu yolla bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına imkân sağlanmış olacak.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler. Ancak bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Yurt, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu kanunun yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.12.2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanabilecek. Bu takdirdeTürkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu düzenlemeden faydalanılacak.

Bu düzenlemenin yürürlük tarihi (19.08.2016) itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacak.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de (yurt içinde) bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilecekler. Söz konusu varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecekler.

Türkiye’ye yurt dışından getirilen veya yurt içinden getirilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklar nedeniyle, bu düzenlemeden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında, başkaca bir neden ile gerekli olması hâli saklı kalmak üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek.

Bundan önce 3 defa getirilen varlık barışı düzenlemelerinde az da olsa mutlaka bir vergi öngörülüyordu. Bu defa hiç vergi talep edilmiyor. Türkiye imzalamayı taahhüt ettiği, OECD Otomatik Bilgi Değişimi (ODB) anlaşması kapsamında 2017 yılına ait finansal bilgileri 2018 Eylül ayı sonunda paylaşmaya başlayacak. Bu da demek oluyor ki, vergi mükelleflerinin kazanç ve finansal bilgileri, gelir sağlanan kaynak ülkeden ikamet edilen ülkeye düzenli ve sistematik bir şekilde paylaşılacak. Bu nedenle bu kapsamdaki mükellefler için bu son düzenleme, çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Yurt dışından getirilecek varlıklar için, off-shore hesapları dahil hiçbir ülke ve miktar sınırlaması bulunmuyor.