Yıl:30  Sayı: 323  TEMMUZ  2012 Mükellef 

KARABIYIK UYARDI !
6102 sayılı YTTK'nın  mecliste yazboz tahtasına çevrilerek 6335 ile değiştirilmesi üzerine görüşlerini aldığımız  İstanbul YMM odası Bşk. Yard.  Vehbi KARABIYIK 6335 ile değiştirilen YTTK Özel İşlem denetçiliği ve Yeminli Murakıplık kaldırılmıştır  vurgusunu yaparak. Yeminli Murakıplığın kaldırılması na geçici olarak çözümler üretiliyor, dünyada örnekleri olan muhasebe ve denetim mesleğini ilgilendiren tanımların karşılıklarının hangi yasalarda yer alacağı açıklığa kavuşturulmalı dedi

KARABIYIK Özellikle daha öncede açıklamalarda bulunduk gazeteniz aracılığı ile yazıldı  Özel işlem denetçiliği,  İç Denetçilik tanımlamaları mesleğimizi yakından ilgilendiriyor. Bu mesleki tanımlamalar ticaret kanununu değişikliğinde yer aldı ancak hangi meslek kanununda yer alması gerektiği YTTK da belirsizdi. Bu belirsizliğin biran önce giderilmesi gerekmektedir uyarımızı daha önce yapmıştık.

İç denetimin de YTTK mevcut olduğunu  2003 yılında yasallaşan (5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu için tık İç Denetçilik kadroları mali idare bünyesinde ihdas edilmişti. YTTK yasında bağımsız denetimin kapsamı içinde tanımlandı bu konuda neler düşünüyorsunuz ? şeklindeki sorumuzu KARABIYIK dünyadaki uygulamalar bakıldığında iç denetimde mesleki bir tanım. Bağımsız Özel işlem denetçiliği de.  İç Denetçilikte Meslek. Bu tanımların 6102 yer alması Meslek kanunlarında yer almadığı için belirsizlik doğurmuştur bu belirsizliklerin giderilmesi gerekmektedir  dedi.

Sizce Bağımsız Dış Denetimle ilgili bu tanımlamalar hangi meslek yasasında yer almalı ?

KARABIYIK muhasebeciliği ve denetçiliği tanımlayan 3568 sayılı meslek yasamız bu yönde revize edilmeli.

6335 TBMM görüşülürken 10 yılı aşmış SMM ve YMM lerin denetçi sayılması kabul edildi 5 gün sonra Torba kanun görüşmelerinde başka bir önerge ile değiştirildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ?

KARABIYIK 660 sayılı KHK kurulan Kamu Yararını Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) dünyadaki gelişmeler paralellinde oluşturuldu.   Kararname 6102 sayılı TTK dan sonra yayınlandığı için 6335 sayılı yasa görüşmelerinde hukuksal zemini tamamlanmaya çalışıldı. YTTK denetçiliği tarif etmesinin yerine kurumlarını ve yasalarını işaret etmesi gerektiğini her zaman her platformda belirttik. Önemli olan Muhasebe ve Denetim mesleğinin bir birini tamamlayan  bütün olduğu gerçeğinden uzaklaşmadan 3568 sayılı meslek yasamıza ve kurumlarımıza sahip çıkmaktır. Ben her zaman şunu söyledim gelişmiş ekonomilerde kamu kesimi vergi denetiminde  bağımsız dış denetim ehliyetli denetçilerinden yararlanıyor. Türkiye'de bazı eksikleri olsa da 3568 sayılı yasa ile yapılmak istenen de muhasebe ve denetimden faydalanmak isteyen tüm taraflara belirlenecek hukuksal normlarda eşit davranan bağımsızlığını koruyan muhasebeci ve denetçilerin yetiştirilmesini sağlamaktı.  3568 sayılı meslek yasamızdan sonra geçen sürede bu konuda yeterince başarı sağlanmıştır. Meslek içi çekişmeleri bir tarafa bırakmamız ve mesleğimizin ve kurumlarımı geliştirmeliyiz. 3000 ni aşkın yetişkin YMM arkadaşımız var.  Tevdi edilecek her görevin üstesinden gelebilecek yeterlilikteyiz. SMMM arkadaşlarımızın içinde de bağımsız dış denetim tecrübesi olanlar var. Bu durum göz ardı edilmemeli. TÜRMOB  ve YMM odalarımız meslek içi eğitim konusunda azami derecede tecrübe bilgi ve birikime sahiptir. Biz eğitim konusunda her türlü desteği veririz YMM arkadaşlarımızın tekrar sınava tabi tutulması haksızlık olur. KGK kriter koyarken AB normlarını dikkate alınmalı dedi.
  devamı