Yıl:30  Sayı: 321 Nisan 2012 Mükellef 


A VE B SINIFI DENETİM ŞİRKETİ İLE TANIŞIYORUZ
HAVANDA SU MU DÖVÜLÜYOR ? !!!

A Sınıfı kamu yararı olan kuruluşları
B Sınıfı diğer kuruluşlar  denetleyebilecek

Maliye Bakanlığınca hazırlanıp 26/04/2012 tarihinde TBMM gönderilen 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü kanunu, GV, VUK, KV,  492 Sayılı Harçlar kanunda ve  İş kanunda köklü değişiklik yapan  kanun Plan Bütçe Komisyonunda. Maliye bu kanun tasarısı ile meclisten birçok yetki talep etmektedir. Bu yetki talepleri  dikkatli incelendiğinde 660 sayılı KHK ile kurulan Kamu Yararını Gözetleme ve Denetim Standartları Üst Kurlunun (KYGDSK) görev alanları ile ilgili  hukuki dayanaklarının  da oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılıyor.

Tasarının özellikle 492 sayılı Harçlar kanununda değişiklik yapan 18 nci Md. si, TÜRMOB camiasını yakından ilgilendiriyor. 18 Md. ile 492 nin 8 sayılı tarifesine XIV -Denetim Yetkilendirme Belgesi ve Ruhsat Harçları Bölümü ekleniyor. Bu bölüm özellikle rakamsal olarak tepkilere yol açtı. YMM Odaları Bağımsız Denetim Kuruluşlarının  30 bin ve YMM ruhsat harçlarının 1,750  TL olarak belirlenmesine itiraz ettiler ve  Tasarının bu Md.si Plan Bütçe de görüşülürken ağırlıklarını koyacaklarını beyan ettiler.

 

492 nin 8 sayılı tarifesine  XIV -Denetim Yetkilendirme Belgesi ve Ruhsat Harçları Bölümü eklenmesinin TÜRMOB camiasını ilgilendiren diğer bir boyutu da

   Bağımsız Denetim Firmalarını (şirketlerini)  2 ayırmış

 

1-Denetim şirketleri için (her yıl)

a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız  denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri 30.000 TL

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri 15.000 TL

Soru -1

Kamu yararından kasıt  Sermaye Piyasasında işlem gören firmalar mı ?

Cevap

Şimdilik evet

 

Soru -2

Kamu yayarı olmayan diğer kuruluştan kasıt nedir ? (kriter nedir)

Cevap

Yuvarlakça bir kelime. Gelişmiş ülkelerde kamu yararı olan veya olmayan başka  diye ayırım yok. Bizdeki KOBİ anlamına gelen kendi arasında da katagorilere ayırdığımız  Küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bize mahsus havanda su dövdürmek için ideal bir tabir.
 

Soru -3

SMMM ve YMM lerin ne kadar kıdemlileri  A ne kadar kıdemlileri B sınıfını kuracaklar...

Sorun bur da.

 

10 yıl aşkın süre bir fiil YMM lik yapmış ve hiçbir şaibesi olmayana A sınıfı şirket kurma yetkisi verilecek.  Ancak mevcut kurumsallaşmış A-B sınıfı şirketleri denetleme yetkisine sahiplerin sınav yapılsın şeklinde aksi lobileri var.

 

SMMM lerde durum biraz daha anlaşılmaz A sınıfı şirket kurma yetkisi verilmeyeceği kesin gibi. 

 

 B sınıfı şirketleri kurma yetkisi  ; lisans mezunu ve asgari 5 yılı veya 7 yılı SMMM likte şaibesiz doldurmuşlara sınavsız verilecek. Bur da bazı yetkililerin sanki A sınıfı şirketi de kurma yetkisini 10 yılı geçmiş veya 7 yılı geçmişlere verileceği söylemlerinin doğru bir yaklaşım olmadığı söylenmektedir.

 

Yetkinin SPK olduğu dönem de de aynı idi A ve B sınıfı bağımsız denetim şirketi denmiyordu da, yeterlik almak için örneğin BDK vs müracat ediyorlardı. Belli kriterleri yerine getirenler Banka denetleme yetkisi de almış oluyorlardı.

 

KYGDSK kurulmadan önce SPK denetçilik sınavlarına girmişlerden sınav hakları devam edenler ile SMMM ve  YMM sınavları devam edenlerin hak ziyaına uğramayacakları kesin olduğu gibi ruhsat harçları da belirlenmiş oluyor.

 

Havanda su dövülüyor ... bu prinç daha çok su götürür ....

söylemleri hiç te haksız değil 

 

 A veya B sınıfı bağımsız denetim şirketi kurulacak anladık. Başkanlık veya Yönetim Kurulu başkanının kriterleri acaba her yukarda öngörülün süreleri dolduran her smmm veya her ymm  mi olacak ORTALIĞI KARIŞTIRAN 6102 SAYILI TTK BURDA DEVREYE GİREREK DİYAR Kİ ?  Tek kişi ile de AŞ veya LTD kurulabilir . Bu maddeler iddia ediyoruz 660 sayılı  KHK  kurulan KYGDSK varlığını ortadan kaldırır. Yahutta KYGDSK hukuki yetki alanları itibarı ile TTK nın'da üstünde olur buda çok tartışılır. Havanda su dövülür...

 

2-Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları

a)Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı 1.750 TL

b)Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi 1.500 TL

c)Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı 1.250 TL

 

 492 sayılı harçlar kanununa eklenecek Madde 18 XIV 

2-Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları bölümü şöyle yorumlanıyor
 

KYGDSK kurulmadan önce ;

 (2b) ;SPK denetçilik sınavlarına girmişlerden sınav hakları devam edenler  ile,

 (2a) YMM sınavları devam edenlerin hak ziyaına uğramayacakları kesin olduğu gibi ruhsat harçları da belirlenmiş oluyor.

(2c) Hala hazırda SMMM sınavlarına girenlerin kalan sınavları kazanmaları halinde ödeyecekleri SMMM lik maktu harcı belirleniyor

 

Bize yöneltilen sorular üzerine yaptığımız araştırmalar bu şekilde.

 

SPK mevzuatı aynen yürürlükte gibi Havan da su dövdürülüyor..!.

 

A-B sınıfı denetim şirketi sadece kavram ilave edildiğini gösteriyor. Kamu YARARI şirketlerin denetimleri SP larında halka açık şirketler statüsüdür. Bunlar zaten B sınıfını yetkisi de almışlardır. O zaman B sınıfının yaşama şansı olmaz bir engel koymadığınız ruhsat harçlarınız dan beli.

 

Gelişmeler şunu gösteriyor Yeni TTK 6102 biz karşı idik.  Defalarca yazdık çatı kanun olması gerekir. Oysa iddia edilen ve yapılmak istenen temel kanundur ince eleyip sık dokuyoruz. TİCARETİN ANAYASASI  ŞİMDİLERDE DİLLENDİRİLMEYE BAŞLANDI  1525 madde neye yaradı kimi memnun etti. Bahsedildiği gibi devrim falan değil.

 

Ticaret 3 Cümle 

 

1) Yap sat (imalat)

2) Al sat

3) Hizmet üret sat.

 

Denetçiliğin (3568) Karayolu taşımacılığının, Deniz hava, Gümrük Müşavirliği, Tabib lik  eczacılık hepsinin kanunu var. TİCARET KANUNU  1-2-3- ŞIKLARDAKİ ŞİRKETLERİ TARİF EDİP BIRAKMALI İDİ, ULUSLARA ARASI MUHASEBE STANDARTLARINI, HATTA NERDE İSE İFAC VE ACCA  DİYE AYIRACAKTILAR' DIDA ...!!!!  yeter dendi..Prof. TEKİNALP ve ekibi. durdu... Bankacılığında kanunu var,

 

TEKİNALP hoca  Oldu olacak çevrecilik denetim ve standartlarını da hatta olmadı Gıda denetim ve standartlarını da Emlak müşavirliği Yapı denetim standartlarını da koysaydın.

 

Bize öyle geliyor ki  Yeni TTK ile amaçlanan  AB 8 nci direktifi falan da değil.  bu başka hesap.Karmaşa ya ve kaos ortamına müsait yeni TTK ile bu memleket yürümez

 

660 ile ilgili 2 ncil mevzuat zaten hazır. Neden Kapalı kapılar ardından  tatışılıyor.  Efendim gerekçe 1 Temmuz 2012 dayanağımız  yeni  TTK yayınlandıktan sonra yayınlanacak.... Ne Fark eder  ? şimdiden tartışılsa...

 

Tüm bu gelişmeler gösteriyor havanda su dövülmüş. Kimileri hala havanda birşey varmış havası göstermeliği içerisinden kurtulmaya çalışıyor kendini
 

 

 

Tasarının Plan Bütçeye gitmiş hali için tıklayınız

 


Ulusal Muhasebecilerin tepkileri..
SİZ, İŞBİRLİĞİ DİYORSUNUZ  ONLAR, İŞİNİZ BİTTİ DİYOR

T.C.Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 26/04/2012 tarih ve

B.02.0.10/101-534/1876 sayılı yazısı ile T.B.M.M.ne gönderilen Başbakan R.Tayyip Erdoğan ile Bakanlar ın imzasını taşıyan Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının 18.maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı harçlar tarifesine aşağıdaki hükmün ilave edilmesi teklif edilmiştir.

XIV-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

1-Denetim şirketleri için (her yıl)

a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız

denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri 30.000 TL

b)Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları

yetkilendirme belgeleri 15.000 TL

2-Denetim Yetkilendirme Belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları

a)Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı 1.750 TL

b)Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesi 1.500 TL

c)Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı 1.250 TL

Yeni Türk Ticaret Kanunu bir devrim(!) diye sunanların en fazla üzerinde durdukları husus denetim yetkisinin YMM’ler ile SMMM’lere ve bunlar tarafından kurulacak bağımsız denetim şirketlerine verilmesi idi.Ayrıca denetçi tayini ve sicillerinin oluşturulması TÜRMOB tarafından gerçekleştirilecekti.

660 sayılı kararname abartılı sevinç gösterileri ve yersiz propaganda yapanların ayaklarının yere basması sonucunu doğurdu.Anlaşıldı ki denetim ve denetçi boyutunda yeni TTK’nun hiçbir hükmü yoktur.Tek yetkili söz konusu kararname ile teşekkül ettirilen kurum ve Maliye Bakanlığı’dır.Bu kararname denetçilerin YMM’ler ve SMMM’ler arasından kurumca belirlenecek usullere göre atanacağını öngörmektedir.Şimdilerde kurum temsilcilerimiz çaresizce beklemektedir.Acaba denetçi ataması hangi usulle yapılacaktır.? Kamu gözetimi kurumunun ağırlıklı eğilimi görünen belirtiler de dikkate alındığında SINAV yapmaktır.Bu eğilimini muhafaza eden kurum şimdilerde YMM’leri sınavdan muaf tutmayı planlamakta ve şirket cirolarını baz alarak denetime kademeli geçişi öngörmektedir.
Türmob ve odalarımız bu gelişmelere müdahale edememektedir.Tek yapabildikleri bizi dikkate almazsanız başarılı olmazsınız yakınmaları ve İŞBİRLİĞİ talebidir.

Şimdi geliyoruz yukarda bahsedilen yasa teklifinin özüne bu yasa teklifi ile :

Fiili olarak BAĞIMSIZ DENETÇİ’lik diye bir meslek ihdas edilmiştir.Bağımsız denetim kuruluşları(dikkat edin şirketleri değil) ikiye ayrılmıştır.SMMM’lik mesleği ise küme düşmüştür. İddialı bir laf ediyoruz ve diyoruz ki; tüm bu gelişmelerin sonucu BAĞIMSIZ DENETÇİLER ODASI kurulmasını getirecektir. Çünkü bir kısım YMM’lerimizle özellikle denetim pastasını tekelinde tutmak isteyen yabancı denetim kuruluşları böyle istemektedir.Çok uluslu şirketlerin de bu tür bir yapılanmadan stratejik çıkarlarının bulunduğu unutulmamalıdır.

Türmob’u ve odalarımızı şimdiden uyarıyor,işimizi bitirmek isteyenlere karşı gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz.Tedbir’in ne olacağı ise çok açıktır:bütün gelişmeleri meslek mensupları ile paylaşmak,onların gücüne güvenmek ve onları seferber etmek.!

Son söz;halkımızın talebi olmayan ,milletin ve ülkemizin birliğini tehlikeye düşürecek anayasa tanıtım toplantılarına katılmak yerine meslek mensuplarının talepleri ve sorunlarının çözümleri için enerji harcanmalıdır.04/05/2012

Saygılarımızla

ULUSAL MUHASEBECİLER BİRLİĞİ
YÜRÜTME KURULU