Yıl:30  Sayı: 322  MAYIS  2012 Mükellef 

VUK 413 nolu Genel Tebliği Yargı'da

20/01/2012 tarihli 28179 nolu RG yayımlanan  Vergi Usul Kanunu  413 nolu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı Yükümlülerden 31 Mayıs 2012 tarihine kadar 'Mükellef Bilgileri Bildirimi' formu talep etmesi Muhasebe Camiasında angarya olarak nitelendirilip tartışmalar neden oldu.

TÜRMOB Gn. Sekr. Yücel AKDEMİR'e sorduk, VUK'nun 413 nolu tebliğine odalar tepkili taban, tepkili ne düşünüyorsunuz ? AKDEMİR  Maliye Bakanlığı 413 ü yayımlamadan 31/12/2012 tarihinde ücret tarifelerimizi yayımladı. Bakanlık Ücret tarifelerimizin 2 nolu tablosunda diğer gelir unsurları bildirimleri bedeli belirlemiştir. Birçok meslektaşımız Maliye Bakanlığının bilgilerimize ihtiyaç duymasını talep ediyor. Bildirimlerin ihtivasına şekline ve süresine itirazlar  var. Bize gelen talepleri bakanlığa iletiyoruz açıklamasını yaptı.

Tebliği angarya olarak niteleyip gösterilerle Protesto eden Mersin SMMM Odası Başkanı Dursun GÖKTAŞ Maliye Bakanlığı bildirimler için 100 Tl bedel biçiliyor ancak bildirimleri süresinde vermeyenden eksik veya hatalı bildirenden VUK Mükerrer 355 nci Md.ye göre  Bin 170 TL ceza salıyor. VUK 352 nci Md. göre ceza salınmalı.dedi.

VUK 148 ve 149 ncu md. Maliye bakanlığının bilgi isteme hakkı olduğu açıklamasını yapan GÖKTAŞ  Acak 413 sayılı Tebliğ ekinde düzenlenen "MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ" formu ile istenen bilgilerin birçoğu diğer beyan ve bildirimlerde bulunmasına rağmen yeni bir bildiri ile ayrıca istemek, bahsi geçen yasal dayanağın sınırsız ve keyfi olarak kullanıldığına delalet etmektedir.

Kurumların Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden bilgi almaya ihtiyaç duymasını önemsiyoruz.  Meslektaşlarımız, Mart, Nisan Mayıs aylarında onlarca beyan ve bildirimin yanında yıllık beyan bildirimi, kesin mizan bildirimi, İmzaladığımız beyannamelerin listesi gibi düzenlemeleri hazırlayıp veriyor. diyen GÖKTAŞ Bu yoğun dönemimizden  talebimiz mükellef bilgi bildirimlerinin kaldırılmasını.  Kaldırılmayacak sa süresinin acilen uzatılmasını talep ediyoruz dedi.

Bildirimleri süresinde vermeyenden eksik veya hatalı bildirenden VUK Mükerrer 355 nci Md.ye göre ceza salınmasının haklı bulmadıkları vurgusunu yapan GÖKTAŞ  Ceza VUK 352 nci Md. göre ceza salınmalı. dedi. Aksi taktirde tepkilerimiz devam edecektir dedi.

SMMM Yalçın ÖNDER Danıştay 4 ncü Daire Başkanlığına 2012/2327 dava açtığını belirtip isteyen meslektaşlarım  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 67nci. md.sine istinaden fer'i müdahil olabilirler. Maliye bakanlığının yasal dayanağı olan VUK 148 nci ve 149 ncu Md.12 eylül 2012 tarihinde yapılan anayasa değişikliklerine aykırıdır .

Maliye Bakanlığının Mahremiyeti ihlal derecesinde keyfi talepler yaratarak bildirimler istemesinin  Vergi Hukukçuları tarafından da tartışıldığına dikkat çeken ÖNDER  TÜRMOB bu konularda bizlere etkin öncülük edemiyor.Meslektaşlarımın fer'i olarak açmaları için hazırladığı örneğini yayınlamamızı istedi.

DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA ANKARA

Esas Dosya No: 2012/ 2327

DAVACI YANINDA DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNAN:Kişi Adı Soyadı Veya Şirket Unvanı, Tebligat Adresi - Vergi Kimlik Numarası

DAVACI: YALÇIN ÖNDER, Salhane, Adalet Mah. Anadolu Cad. 1596 Sok. No: 2 Hitay Plaza D:401 Bayraklı – İZMİR

KARŞI TARAF: TC. Maliye Bakanlığı, Ankara

KATILMA KONUSU TEBLİĞİN TARİHİ VE NUMARASI: 20.01.2012 tarih ve 28179 nolu Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 413 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin iptali davasına 6100 sayılı HUMK’u 67. uyarınca fer’i müdahale talebimdir.

KATILMA TALEBİNİN KONUSU VE NEDENLERİ İLE DAYANDIĞI DELİLLER:

01. Yukarıda tarih ve sayısı verilen tebliğin 3 üncü açıklamasında bildirim zorunluluğu getirilen mükellefler yer almaktadır. Bunlar:

“3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

3.1.Bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan(tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

a. Kurumlar vergisi,

b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi  mükellefleri vermek zorundadırlar.”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan ve serbest meslek kazancı elde eden bir vergi mükellefi olarak yapılan düzenleme kapsamı içinde yer almaktayım. Davanın kazanılması halinde ben de bu bildirimi her yıl verme zorunluluğundan kurtulacağım.

02. Tebliğ ile yapılan düzenleme açık biçimde vergi beyannamelerinde yer alan bilgiler dışındaki bilgileri de kapsamına almaktadır. Bunlar vergi mükellefinin, vergi idaresi ile paylaşmak zorunda olmadığı bilgilerdir ki çeşitli kanunlarda özel hayat, sır gibi kavramlarla ifade edilmektedir.

 

03. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bir yasa olmadan, Maliye Bakanlığının, kişisel verileri talep etmesi, Anayasa 20,3’e açık aykırılık oluşturmaktadır. Kanunun düzenlemediği bir alanda idarenin düzenleme yapabilme yetkisi yoktur.

 

04. Anayasa 90 maddenin son fıkrasının son cümlesi; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” Hükmü uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi Özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkı hükümleri doğrudan uygulanacaktır.

 

05. 3568 sayılı SMMM ve YMMK 43 üncü maddesinde;  “Meslek mensupları ve bunların yanında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler,çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar. Ancak suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir. Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır. Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.” hükmü vardır. Bu hüküm meslek mensubunun mükellefin işleri ile ilgili her türlü bilgi vermeyi yasaklamıştır.

 

06. Tebliğ, dayanağı VUK 355 olarak gösterilmekle beraber, ceza yükümlülüğü de getirmektedir. Verilerin korunması ile ilgili bir düzenlemeye sahip olmayan hukuk sistemimiz, yasa koyucunun ve yürütmenin eksikliğini vergi mükelleflerine yükleyerek ve bu eksikliği gidermeye çalışanların ise; sehven yapacakları hatalarını, kendiliğinden düzeltmelerine bile orantısız ceza uygulaması yaparak vergi mükelleflerinin mülkiyet hakkına haksız biçimde müdahale edemez.

SONUÇ VE TALEP : Davaya katılma konusu 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan, 413 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi davasına 6100 sayılı HUMK’u 67. uyarınca fer’î müdahele talebimin kabulüne, müdahale giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talebimdir…/06/2012

DAVACI YANINDA

KATILMA İSTEMİNDE BULUNAN

AD SOYADI İMZA

 

EKLER:

01. 413Nolu VUKGT Tebliğ örneği,

20 Ocak 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28179

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 413)

1.Giriş

1.1. Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan gelir politikası; verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak adalet ve tarafsızlık içerisinde yürütülmektedir. Gelir politikasının uygulaması sırasında ekonomik faaliyetlerin daha iyi kavranabilmesi için mükelleflerin mükellefiyetlerine ait çeşitli bilgiler Bakanlığımızca tutulmaktadır.

1.2. Bu kapsamda mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncel olarak takip edilememesi nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla düzenlenecek olan Mükellef Bilgileri Bildirimine ilişkin usul ve esaslar bu tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Kanuni Dayanak ve Yetki

2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 "Bilgi Verme" başlığını taşıyan 148 inci maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise "Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar." hükmüne yer verilmiştir.

2.2. Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığının; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

2.3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2.4. Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem,  bildirim verme zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

3. Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

3.1.Bu tebliğin konusunu teşkil eden Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) tüm;

a. Kurumlar vergisi,

b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

mükellefleri vermek zorundadırlar.

3.2. Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3.3. Faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan mükellefler, Mükellef Bilgileri Bildiriminin “Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat” alanına, kendi muhasebe tekniklerine göre bu alana karşılık gelen gelir tablosu bilgilerini dolduracaklardır.

4. Bildirimin Şekli:

4.1. Tebliğin üçüncü bölümünde bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.

4.2. Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden de ulaşılabilecektir.

5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

5.2. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin ise en geç, bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs günü saat 24.00'e kadar tamamlanması gerekmektedir.

5.3. Bildirimin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairesi müdürlükleri/malmüdürlükleri, bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

5.4. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

6. Bildirimin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlenmesi ve onaylanmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

6.1 Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa, mükellefe ilişkin bilgiler bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen kısmına, 

6.2 Serbest muhasebeci/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

6.3  3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler bildirimi düzenleyen kısmına,

yazılacaktır.

7. Düzeltme İşlemleri:

7.1. Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

8.1 Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

8.2 Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Tebliğ olunur.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 31/7/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Eki için tıklayınız.